HET VAKBLAD VOOR DE PAARDENBRANCHE

De Hippische Ondernemer is een magazine specifiek gericht aan de Hippische sector. Dit tweemaandelijks magazine (verschijningsfrequentie 6x), in een oplage van 8150 exemplaren, legt het accent op de belangen van de hippische ondernemers, hun vraagstukken, wensen en visies. Profilering van de bedrijfsmatige paardensector is een absolute must, zeker nu overheden de omvang van de economische en maatschappelijke factor ontdekken.

De Hippische Ondernemer wil door informatieverstrekking aan zowel overheden als de paardensector zien te voorkomen dat er regelgeving ontstaat die een gezond hippisch ondernemersklimaat in de weg staan. De Hippische Ondernemer publiceert tevens artikelen die de bedrijfsvoering van de individuele maneges-, pension- of hengstenhouder in de breedste zin van het woord ondersteunen.

Door o.a de samenwerkende partijen wordt de hippische ondernemer uitgebreid geinformeerd in alle denkbare richtingen binnen de paardensector. Naast fiscale en juridische artikelen komen vaste rubrieken in het blad van:


De Federatie van Nederlandse Hippische Ondernemers is de overkoepelende vereniging van hippische brancheorganisaties en behartigt de belangen van alle hippische ondernemers in Nederland en bevordert de samenwerking tussen de sporters, de fokkerijen en de ondernemers in de hippische sector. De leden van de FNHO zijn:
- Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra (FNRS)
- Bond van Hengstenhouders (BvHH)
- Verenigde Sportpaardenhandel Nederland (VSN )
- Vereniging Hengsten Opfokkers (VHO)
- Groep Geneeskunde Paard (GGP)
- Nederlandse Vereniging voor Gebitsverzorgers bij het Paard (NVvGP)
- Nederlandse Vereniging voor Fysiotherapie bij Dieren, onderdeel paard (NVFD)
- Nederlandse Vereniging voor Hoefsmeden (VVvH)
- Vereniging van Zadel & Tuigdeskundigen -aspirant lid (VZTD)
- Centrale Bond van Paardenhandelaren in Nederland (CEBOPA)


De Federatie van Nederlandse Ruitersportcentra is de branchevereniging voor professionele hippische ondernemers. De FNRS streeft naar een gezonde
paardensportsector, waarbij zoveel mogelijk mensen paardrijden en ondernemers een gezonde economische exploitatie hebben.


De Sectorraad Paarden is het aanspreekpunt en de spreekbuis voor de paardensector richting overheid en behartigt de collectieve belangen van de paardensector in Nederland. De Sectorraad Paarden wordt gevormd door samenwerkende partijen in de Nederlandse paardensector zoals de FNHO en LTO Nederland, maar ook met de Koninklijke Nederlandse hippische Sportfederatie (KNHS), Koepel fokkerij en het Koninklijk Warmbloed Paard Nederland (KWPN).


De Groep Geneeskunde van het Paard (GGP) vertegenwoordigt de Nederlandse paardendierenartsen en draagt bij aan een professionele ontwikkeling van de
paardendiergeneeskunde, in het belang van paard en eigenaar.


De Land- en Tuinbouw Organisatie, vakgroep paardenhouderij zet zich in voor agrarische regelgeving, ruimtelijke ordening, diergezondheid, dierenwelzijn en sociaal economische zaken.


Bij GD staat samen werken aan diergezondheid in het belang van dier, dierhouder en samenleving centraal. De GD informeert over verschillende dierziekten, een optimaal diergezondheidsmanagement, diergezondheidsmonitoring en regelgeving.

In september wordt tijdens Horse Event in Expo Haarlemmermeer - Vijhuizen de Hippische Ondernemer van het Jaar gekozen. Tijdens het altijd druk bezochte Ondernemerscongres wordt tijdens een veelzijdige dag met interessante sprekers, leerzame workshops en nuttige netwerkmomenten, de winnaar gehuldigd onder toeziend oog van ruim 600 hippische ondernemers.